Sianail Phàdruig

A piece from the day job blog, highlighting a new Ipadio channel from a younger communtiy member who values his traditional inheritance…

Island Voices - Guthan nan Eilean

Tha Pàdruig Moireasdan air sianail ùr aige fhèin a stèidheachadh air Ipadio. Ach an àite a bhith ga cleachdadh airson phonecasts a dhèanamh, tha e air tòiseachadh le faidhlichean MP3 a chur oirre.

Tha CD a’ dol leis an leabhar aig a sheanair, “Thugam agus Bhuam”, air a bheil Lachlann Phàdruig (athair Phàdruig òig) a’ gabhail feadhainn dhe na h-òrain aig athair fhèin agus e a’ còmhradh le Gordon Wells. Tha Pàdruig òg air an cur air-loidhne a-nis, gus an tèid aig luchd-ionnsachaidh is eile air an cluinntinn gu furasta. ‘S e goireas ùr cuideachail a tha seo. Agus ma tha sibh airson na faclan fhaicinn cuideachd chan fheum sibh ach an leabhar fhaighinn… Nach math a rinn e!

http://www.ipadio.com/channels/PadruigMorrison

View original post

About Gordon Wells

Language learner and teacher (English, Gaelic, Hindi and Urdu). Interested in bilingualism and creativity. At home in the Hebrides.

Posted on 24/09/2012, in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: